Vietnam
units of dry capacity for cereals

                       

hộc

                     

phuong

2

                   

thùng

1.5

3

                 

thăng

10

15

30

               

đấu

2

20

30

60

             

bát

2

4

40

60

120

           

cap

2.5

5

10

100

150

300

         

2

5

10

20

200

300

600

       

thước

5

10

25

50

100

1000

1500

3,000

     

sào

10

50

100

250

500

1000

10,000

15,000

30,000

   

toát

10

100

500

1000

2,500

5,000

10,000

100,000

150,000

300,000

 

quê

10

100

1000

5000

10,000

25,000

50,000

100,000

1 million

1½ million

3 million

túc

6

60

600

6000

30,000

60,000

150,000

300,000

600,000

6 million

9 million

18 million

0.003
mL

0.02
mL

0.2
mL

2
mL

20
mL

100
mL

200
mL

500
mL

1
L

2
L

20
L

30
L

60
L

United Nations, 1966.

home | units index | search |  contact drawing of envelope |  contributors | 
help | privacy | terms of use